Η εταιρεία μας εδρεύει στο Βύρωνα
στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 75.
Στο χώρο αυτό βρίσκονται τα γρα-
φεία, η έκθεση και το κατάστημα πώλησης, καθώς επίσης και εργα-
στήριο ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Η 3Sprotection είναι μία πρωτοπό-
ρος εταιρεία στην εφαρμογή των Ευ-ρωπαϊκών Προτύπων και της Ελλη-
νικής νομοθεσίας.

Με εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα στελέχη, προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες με αξιοπιστία και ανταγω-νιστικότητα στην ελληνική αγορά.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της πυρασφάλειας και της πυρόσβεσης
από το 2001. Αναλαμβάνει τη μελέτη της πυρασφάλειας κάθε χώρου,
την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών, καθώς επί-
σης και τη συντήρηση και αναγόμωση των μονίμων συστημάτων ολικής πυρόσβεσης και των φορητών πυροσβεστήρων σε ετήσια βάση. Στόχος
της εταιρείας είναι ολόκληρο το σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης
να βρίσκεται κάθε στιγμή σε κατάσταση ετοιμότητας.

Οι παροχές και τα προϊόντα που προσφέρει βασίζονται στα πρότυπα:

• ΕΝ 54pt 1-12
• ΕΛΟΤ ΕΝ 54
για τον εξοπλισμό των συστημάτων αυτόματης πυρανίχνευσης,

• ΕΛΟΤ ΕΝ 3
• ΚΥΑ 618/43/2005
για την πυρόσβεση

• ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-22
για το φωτισμό ασφαλείας.

Είναι αναγνωρισμένη εταιρεία (Αρ. Πιστοποίησης ΑΕ-C-112) με αρμόδιο
ατομο τον κ. ΒΑΤΙΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
(Αρ. Πιστοποίησης PR-C-038) από
την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την ανα-γόμωση των μέσων πυρόσβεσης σύμφωνα με την ΚΥΑ/618/43 και την 17230/671.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, αλλά και τα εχέ-
γγυα προκειμένου να σας προσφέρει με το καλύτερο δυνατό τρόπο όσα ζητάτε σε θέματα πυρασφάλειας. Η συνεπής και πάνω από όλα υπεύθυνη συνεργασία μας θα σας πείσει για την αποτελεσματικότητα και την ποιό-
τητα που προσφέρει η 3Sprotection.

 
 
διαβάστε περισσότερα
 
 
 
EUNET